inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεικτές τάσεις στη βιομηχανία της Θεσπρωτίας το 2014Μάλλον θετικές τάσεις παρουσιάζει ο ισχνός βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Θεσπρωτίας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από πτώση των πωλήσεων, επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων και διόγκωση των ζημιών.

«Ο νομός μας, ως γνωστόν, έχει μικρό αριθμό μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, κατά κύριο λόγο. Για τις επιχειρήσεις αυτές, που δραστηριοποιούνται στις ιχθυοκαλλιέργειες και την τυροκομία, το 2014 φαίνεται να είναι λίγο καλύτερο απ' ό,τι το 2013», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας Αλέξανδρος Πάσχος, προσθέτοντας: «Γενικότερα, βέβαια, δεν υπάρχει κάποια επενδυτική αναζωογόνηση, ενώ η δραστηριότητα των επιχειρήσεων δομικών υλικών παραμένει ασθενική, λόγω της καθίζησης του κατασκευαστικού τομέα».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Θεσπρωτίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 15 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 δυσμενέστερα κατά 2,75 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 5% (-0,7 εκατ. ευρώ) και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του, που μετατράπηκε σε αρνητικό (-7,2% το 2013 έναντι 9,1% το 2012).

Παρουσιάζει αυξημένες κατά 2,5 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (3,4 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένες επίσης κατά 2,5 εκατ. ευρώ τελικές ζημιές (3,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 1,0 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, δυσμενέστερα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (13 ή 86,7% του συνόλου). Επίσης, επιδείνωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι περισσότερες (10 ή 66,7%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι τέσσερις από τις 15 επιχειρήσεις (26,7%), καθώς οι υπόλοιπες (έντεκα ή 73,3%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 15 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Θεσπρωτίας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 13,9 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν μόνο οι πέντε από τις δεκαπέντε εταιρείες (33,3%).

Οι 15 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 31 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10% (+1% τα πάγια και -14% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 15 επιχειρήσεων:

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (26,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Τρεις επιχειρήσεις (20,0%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη περίπου 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 1,5 εκατ. ευρώ.

  • Οκτώ επιχειρήσεις (53,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (22,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 5% (-1,2 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (8,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 21% (-2,3 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 28,1% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (31,9% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 15 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επιδεινώθηκε και προσέλαβε αρνητικό πρόσημο (-7,3% έναντι +1,5% το 2012).

Οι εν λόγω 15 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Θεσπρωτίας. Το 60% (εννέα εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 15 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσπρωτία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 12.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 1.015 -24 877 -15 -33
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.437 -4 1.207 32 42
ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.057 6 4.363 109 18
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ - ΘΕΣΠΑ Α.Ε.Β.Ε. 891 -5 73 -14 -8
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.969 -57 2.679 -1.154 -1.251
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 536 4 27 -65 -68
ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.809 -5 497 70 -341
ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.423 -37 719 -277 -287
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.599 -5 1.214 135 17
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.724 -11 149 -54 -230
ΣΑΚΑΡΕΛΗ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.672 0 46 20 -91
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.704 5 1.402 150 110
ΣΥ.ΒΕ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 788 -20 33 -69 -91
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 3.159 49 454 -1.099 -1.255
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.015 5 164 -18 -57
www.inr.gr,  12 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS