inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στασιμότητα στον βιομηχανικό τομέα της Χίου το 2014Στασιμότητα παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Χίου το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση των πωλήσεων και μικρή συμπίεση των ζημιών.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι παρατηρείται κάποια σημαντική μεταβολή στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου Γιώργος Γεωργούλης, προσθέτοντας: «Στον χώρο της ποτοποιίας φαίνεται να υπάρχει μια άνοδος, αλλά για τις ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείες το 2014 δεν είναι καλή χρονιά, ενώ στον χώρο των προϊόντων μαστίχας δεν έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη αλλαγή της κατάστασης. Νέες επενδύσεις άξιες λόγου δεν φαίνεται να υπάρχουν ακόμα. Μάλλον για σταθερότητα μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε για άνοδο ούτε για πτώση».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Χίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 23 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 βελτιωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι κέρδη μόλις 0,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες οριακής αύξησης των εσόδων του κατά 0,25% (+0,1 εκατ. ευρώ) και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (20,8% έναντι 20,5% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ περίπου ζημιές προ φόρων (5,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 0,3 εκατ. ευρώ τελικές ζημιές (5,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 5,8 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (15 ή 65,2% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι περισσότερες (17 ή 73,9%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι εννέα από τις 23 επιχειρήσεις (39,1%), καθώς οι υπόλοιπες (δεκατέσσερις ή 60,9%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 23 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Χίου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 41,2 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 13 από τις 23 εταιρείες (56,5%).

Οι 23 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 86 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9% (-10% τα πάγια και -9% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 23 επιχειρήσεων:

  • Πέντε επιχειρήσεις (21,7% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το 2012, βελτιωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (4,4%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με οριακά κέρδη, εμφάνισε κατά το 2013 μικρές ζημιές, έχοντας απώλειες 0,05 εκατ. ευρώ.

  • Δεκατρείς επιχειρήσεις (56,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (17,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,3 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (22,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 5% (-3,8 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (12,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 30% (-5,2 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 14,1% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (18,2% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε κατά 8% και διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων, που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 23 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν οριακά θετική το 2013 (+0,1%), ενώ το 2012 είχε αρνητικό πρόσημο (-0,5%).

Οι εν λόγω 23 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Χίου. Το 47,8% (έντεκα εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 23 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Χίο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 15.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 665 3 92 54 4
ΑΝΕΜΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΠΡΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΗΣ 1.526 -32 1.024 -519 -643
ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ 1.028 -11 128 9 -43
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.381 -1 2.240 268 122
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 46 -4 8 -2 -2
ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.398 -13 1.078 21 -34
ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ 955 11 1.506 36 3
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.257 35 3.811 368 195
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 41.357 -15 19.620 562 -2.094
ΚΑΡΒΕΛΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 710 7 814 -43 -106
ΛΑΤΩ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΥ 2.334 -9 1.061 180 -310
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ Α.Ε. 981 -5 169 -4 -75
ΜΑΡΜΑΡΟΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΓΚΛΩΤΣΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. 972 3 174 12 1
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 319 -12 127 -2 -16
ΠΙΤΣΑ ΠΑΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 51 50 81 -5 -5
ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.436 -13 3.285 519 362
ΠΥΞΙΔΑ GRAPHICS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ 116 -40 26 17 62
ΣΠΕΣΙΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 393 -15 171 -65 -88
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ Α.Ε. 2.439 -6 508 -32 -225
ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ - ΧΙΟΣ ΦΑΡΜ MR MON A.E. 2.725 -20 1.672 170 9
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 836 12 223 107 97
ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ Α.Ε. 13.754 -4 2.898 -1.419 -2.484
CITRUS PRODUCTION Α.Ε. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΧΙΟΥ 646 -6 440 -180 -220
www.inr.gr,  15 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS