inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πτωτική η πορεία του βιομηχανικού τομέα του Λασιθίου το 2014Υποχώρηση παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας του Λασιθίου το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση των πωλήσεων, θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και συμπίεση των τελικών ζημιών, μετά την καταβολή φόρων, σε οριακά αρνητικά επίπεδα.

«Η πορεία του μεταποιητικού τομέα του νομού μας το 2014 είναι πτωτική», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, προσθέτοντας: «Η πτώση στη μεταποίηση είναι η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των τομέων της οικονομίας στον νομό μας. Υπάρχει σαφής επιδείνωση το 2014».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας του Λασιθίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 32 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 13% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 16% (+11,4 εκατ. ευρώ) και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (14,6% έναντι 15,5% το 2012).

Παρουσιάζει θετικά, βελτιωμένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,1 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μικρές ζημιές (0,04 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν λιγότερες από τις μισές εταρείες (14 ή 43,8% του συνόλου). Αντιθέτως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), εν μέρει λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (21 ή 65,6%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν οι δεκαέξι από τις 32 επιχειρήσεις (50,0%), καθώς οι υπόλοιπες (επίσης δεκαέξι ή 50,0%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 32 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του Λασιθίου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 80,8 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 18 από τις 32 εταιρείες (56,2%).

Οι 32 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 98 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με εκείνα της ίδιας ημερομηνίας του 2012 (-2% τα πάγια και +2% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 32 επιχειρήσεων:

  • Εννέα επιχειρήσεις (28,1% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (12,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη περίπου 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Δώδεκα επιχειρήσεις (37,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,4 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (21,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 1,1 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (59,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 0,5% (-0,3 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (38,6 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 2% (+0,8 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 39,3% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (38,7% το 2012). Ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε κατά 3%, αλλά διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σειρά επιχειρήσεων που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 32 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 5,5% το 2013, έναντι 6,3% το 2012.

Οι εν λόγω 32 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Λασιθίου. Το 40,6% (δεκατρείς εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 32 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στο Λασίθι, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 16.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.314 -9 74 -27 -92
ΑΛΦΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.774 13 1.248 257 -45
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 4.242 15 967 268 70
ΑΣΠΡΟΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 628 -6 152 16 -4
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΑΤΑΣ 1.765 14 2.236 177 50
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ε. ΑΣΤΡΟΝ ΜΙΡΑΜΒΕΛΛΟΥ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ Α.Ε. 1.740 -18 1.611 57 -128
ΒΙΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 187 -42 257 2 -2
ΓΚΡΑΝΙΝΙ A.E.Β.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΠΟΤΑ 680 5 293 72 44
ΔΟΜΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.099 -6 469 -23 -172
Ε.Π.Α.Κ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.525 1 3.294 34 -23
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 1.214 -12 736 301 213
ΕΛΒΙΜΕΚ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.957 -3 106 -95 -193
ΖΕΡΒΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΥΨΟΥ 791 73 695 15 -29
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 4.252 -4 1.249 208 13
ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ LINE A.B.E.E. ΕΠΙΠΛΑ 1.144 9 657 304 209
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.861 -6 534 64 117
ΚΤΗΜΑ ΒΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ 184 -4 0 -11 -12
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε. 1.762 -7 442 150 7
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε. 1.468 2 1.037 126 25
ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ Α.Ε. 6.661 -4 1.637 291 -113
ΛΥΡΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.751 10 1.393 131 28
ΝΙΧΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΣΒΕΣΤΗ - ΓΥΨΟΥ 438 -2 416 15 -13
ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.609 8 403 -23 -81
ΠΛΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.498 10 1.335 160 85
ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ Χ. Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.337 8 5.602 62 4
ΤΕΧΝΟΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 6.949 -3 541 133 -646
ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 500 -10 370 -13 -46
ΦΙΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.618 -4 228 -6 -66
ΦΥΤΟΧΕΜ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 8.682 4 3.088 319 18
BIO SITIA - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ A.E. 4.651 -4 18.411 1.073 102
SP - CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 11.432 4 13.987 1.051 564
UNIPAK ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 11.517 -3 17.295 271 74
www.inr.gr,  16 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS