inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σταθερότητα στη βιομηχανία της Σάμου το 2014Σταθερότητα παρουσιάζει ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Σάμου το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από κάμψη των πωλήσεων και θετικό αποτέλεσμα πριν και μετά την καταβολή φόρων, κυρίως λόγω μειωμένων αποσβέσεων και έκτακτων, ανόργανων εσόδων.

«Μάλλον σταθερή είναι η πορεία του μεταποιητικού τομέα του νομού μας το 2014», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σάμου Γιώργος Κυριαζής, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει κάποια σημαντική μεταβολή, ούτε βέβαια κάποια αξιοσημείωτη επένδυση που να ενισχύει τον τομέα, είτε στην οινοποιία και την ποτοποιία είτε σε άλλους κλάδους».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Σάμου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 17 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 5% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 1,17 εκατ. ευρώ έναντι 1,23 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 3% (-0,3 εκατ. ευρώ) και σημαντικής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 4,1 εκατοστιαίες μονάδες (27,8% έναντι 23,7% το 2012).

Παρουσιάζει θετικά, βελτιωμένα κατά 1,0 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 1,1 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα (κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν σχεδόν οι μισές εταρείες (οκτώ ή 47,1% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών), κυρίως λόγω της μείωσης των αποσβέσεων, κατέγραψαν οι περισσότερες (εννέα ή 52,9%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι έξι από τις 17 επιχειρήσεις (35,3%), καθώς οι υπόλοιπες (έντεκα ή 64,7%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 17 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Σάμου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 10,8 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι επτά από τις 17 εταιρείες (41,2%).

Οι 17 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 29 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6% (-12% τα πάγια και -2% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 17 επιχειρήσεων:

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (23,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,55 εκατ. ευρώ έναντι 0,69 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,14 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (23,5%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,11 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,14 εκατ. ευρώ.

  • Επτά επιχειρήσεις (41,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 0,46 εκατ. ευρώ έναντι 1,43 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,97 εκατ. ευρώ.

  • Δύο επιχειρήσεις (11,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,15 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,22 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,37 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (14,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 17,3% (-3,1 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (14,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10% (+1,3 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 49% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (42% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 32%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε εντυπωσιακά, αλλά διαμορφώθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 17 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε οριακά και διαμορφώθηκε σε 4,1% το 2013, έναντι 4,0% το 2012.

Οι εν λόγω 17 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Σάμου. Το 47% (οκτώ εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων και ποτών. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 17 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Σάμο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΒΕΛΕΜΒΕΤΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 810 -15 151 -67 -74
ΒΙΚΤΩΡ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΟΙΝΩΝ Α.Ε. 3.688 -12 998 435 253
ΒΙΟΞΥΛ Δ. ΚΑΖΑΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 2.183 4 199 51 -1
ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 718 -20 335 -6 -26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 801 -20 357 -46 182
ΕΦΑΛ ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 947 -2 79 3 -27
ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 913 -16 886 101 35
ΖΕΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 606 -9 1 24 -6
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 289 -21 38 2 -25
ΚΑΡΑΚΟΥΔΑΣ Π. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 447 8 113 30 10
ΚΕΝΤΟΥΡΗ Κ. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΣΑΜΟΥ 1.156 6 470 129 93
ΚΕΦΑΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 977 10 442 34 -15
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.068 0 178 12 -2
ΣΑΡΑΝΤΟΥ Δ. & ΥΙΟΙ - ΣΑΜΟΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. 844 16 501 6 -26
ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Δ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.931 -2 1.706 113 -63
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ Ι. Π. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ A.E.B.E. 2.472 6 2.947 281 191
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.928 -11 1.437 69 -298
www.inr.gr,  17 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS