inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υποχώρηση του βιομηχανικού τομέα της Λευκάδας το 2014Περαιτέρω υποχώρηση παρουσιάζει ο μικρός βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Λευκάδας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από συρρίκνωση των πωλήσεων και κάμψη των κερδών.

«Η πορεία του μεταποιητικού τομέα του νομού μας το 2014 είναι αντίστοιχη με αυτήν όλου του τομέα στη χώρα μας», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας Σωτήρης Σκιαδαρέσης, εξηγώντας: «Περαιτέρω υποχώρησή του σημειώθηκε το 2014, παρά το αυξημένο τουριστικό ρεύμα, που βέβαια είχε θετική επίδραση, λόγω της γενικότερης υστέρησης της ζήτησης. Στέρεψαν οι αντοχές του».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Λευκάδας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τεσσάρων ενεργών ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευση ισολογισμών ορισμένων άλλων εταιρειών αυτής της νομικής μορφής), εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 24% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 0,38 εκατ. ευρώ έναντι 0,51 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες συρρίκνωσης των εσόδων του κατά 10% (-0,30 εκατ. ευρώ) και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (23,4% έναντι 23,9% το 2012).

Παρουσιάζει μειωμένα κατά 13% κέρδη προ φόρων (0,27 εκατ. ευρώ έναντι 0,31 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένα κατά 10% καθαρά κέρδη (0,21 εκατ. ευρώ έναντι 0,24 εκατ. ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι τρεις εταρείες (75% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι τρεις επχειρήσεις (75%). Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν και οι τέσσερις εταιρείες.

Οι συνολικές πωλήσεις των τεσσάρων βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Λευκάδας, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 2,65 εκατ. ευρώ. Μείωση των πωλήσεων παρουσιάζουν και οι τέσσερις εταιρείες.

Οι τέσσερις αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 4,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% (-6% τα πάγια και +3% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των τεσσάρων επιχειρήσεων:

  • Τρεις επιχειρήσεις (75% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ έναντι 0,28 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 0,07 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (25%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με ζημιές 0,04 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 οριακά κέρδη, έχοντας ωφέλεια 0,04 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (0,65 εκατ. ευρώ) μειώθηκε κατά 22% (-0,18 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (4,16 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 6% (+0,23 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 86,5% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (82,5% το 2012). Ενισχυμένος από το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των τεσσάρων επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 7,9% το 2013, έναντι 10,6% το 2012.

Οι εν λόγω τέσσερις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Λευκάδας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις τέσσερις εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που μπορεί να διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Λευκάδα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΙΟΝΙΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ Ι.Κ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 424 79 380 82 81
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 2.031 -3 1.256 153 112
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1.510 0 424 88 1
ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 841 -9 585 59 20
www.inr.gr,  24 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS