inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μαρασμός στη βιομηχανία της Ζακύνθου το 2014Χρονιά μαρασμού ήταν το 2014 για τον μικρού μεγέθους βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα της Ζακύνθου το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από κάμψη των πωλήσεων, αλλά και από οριακά θετικά τελικά αποτελέσματα, παρά τη συμπίεση των λειτουργικών κερδών .

«Μαρασμός, αυτό συνέβη στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Χαράλαμπος Κολπονδίνος, προσθέτοντας: «Οι παλαιότερες μεταποιητικές εταιρείες του νομού μας έχουν σε μεγάλο βαθμό καταποντιστεί, ενώ κάποιες νεότερες μετά βίας πασχίζουν να παραμείνουν ζωντανές».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Ζακύνθου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επτά ενεργών ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους (εκκρεμεί ακόμα η δημοσίευση των ισολογισμών ορισμένων άλλων εταιρειών αυτής της νομικής μορφής), εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 334.000 ευρώ έναντι 423.000 ευρώ το 2012, σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 2% και μικρής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (21,8% έναντι 21,4% το 2012).

Παρουσιάζει θετικά, βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 35.000 ευρώ έναντι ζημιών 14.000 ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης βελτιωμένα τελικά αποτελέσματα (οριακά κέρδη 5.000 ευρώ έναντι ζημιών 69.000 ευρώ το 2012).

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, δυσμενέστερα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (πέντε ή 71,4% του συνόλου). Αντιθέτως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι περισσότερες (τέσσερις ή 57,1%), κυρίως λόγω της μείωσης των αποσβέσεων. Κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι τρεις από τις επτά επιχειρήσεις (42,8%), καθώς οι υπόλοιπες (τέσσερις ή 57,2%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των επτά βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Ζακύνθου, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 2,7 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι τέσσερις από τις επτά εταιρείες (57,1%).

Οι επτά αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 7,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2% (-4% τα πάγια και +9% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των επτά επιχειρήσεων:

  • Δύο επιχειρήσεις (28,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 27.000 ευρώ έναντι 74.000 ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 47.000 ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (14,3%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη 4.000 ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές 39.000 ευρώ, έχοντας απώλειες 43.000 ευρώ.

  • Τρεις επιχειρήσεις (42,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 31.000 ευρώ έναντι 105.000 ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 74.000 ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (14,3%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με ζημιές 42.000 ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 48.000 ευρώ, έχοντας ωφέλεια 90.000 ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (2,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 6,5%. Τα ίδια κεφάλαιά τους (5,3 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν οριακά και αποτελούν το 71,9% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (73,1% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 9%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας βελτιώθηκε, αλλά υποχώρησε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό τα προηγούμενα χρόνια με άλλες εταιρείες του τομέα, που έβαλαν «λουκέτο» ή μετατράπηκαν σε εμπορικές.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των επτά επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε και διαμορφώθηκε σε 4,5% το 2013, έναντι 5,9% το 2012.

Οι εν λόγω επτά βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ζακύνθου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις επτά εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Ζάκυνθο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 29.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΓΚΛΑΒΑΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.841 6 684 108 48
ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 520 -2 145 16 -25
ΜΟΡΦΗΣ Δ. - Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.477 -1 276 68 4
ΜΠΡΟΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. 498 -1 21 -4 -4
ΠΑΛ - ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 993 -2 354 24 -39
ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ GLASS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 917 1 385 41 -2
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.097 8 866 81 23
www.inr.gr,  29 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS