inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Σημάδια βελτίωσης στη βιομηχανία της Φλώρινας το 2014Ενδείξεις βελτιώσεων παρουσίασε ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Φλώρινας το 2014, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις επιχειρηματιών, ενώ η εξέλιξη των συνολικών οικονομικών μεγεθών σειράς εταιρειών του το 2013, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στους ισολογισμούς τους για το περασμένο έτος, χαρακτηρίστηκε από σημαντική αύξηση των πωλήσεων, αλλά και διόγκωση των ζημιών, λόγω μειωμένων μεικτών κερδών και αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Στον νομό λειτουργούν μεταξύ άλλων, ως γνωστόν, εταιρείες εξόρυξης λιγνίτη. Επίσης, αναμένονται σημαντικές επενδύσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων της περιοχής.

«Στον μεταποιητικό τομέα του νομού μας το 2014 επιτεύχθηκε αύξηση των εξαγωγών, κυρίως προς την Κίνα και τη Γερμανία, γεγονός που τόνωσε τη δραστηριότητά του και δημιούργησε κάποιες θετικότερες προοπτικές για το μέλλον», αναφέρει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φλώρινας Σάββας Σαπαλίδης, προσθέτοντας: «Υπήρξαν κινήσεις και βήματα για μια καλύτερη πορεία, που δεν υποστηρίζονται όμως από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και πλαίσιο. Παραμένει ζητούμενο ένας δίκαιος αναπτυξιακός νόμος».

Ο βιομηχανικός και βιοτεχνικός τομέας της Φλώρινας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 15 ΑΕ και ΕΠΕ του που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους, εμφάνισε το 2013 μειωμένα κατά 16% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήτοι 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2012, σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 13% (+10,4 εκατ. ευρώ) και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (13,5% έναντι 16,9% το 2012).

Παρουσιάζει αρνητικά, δυσμενέστερα κατά 1,6 εκατ. ευρώ περίπου αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 2012) και μετά την πρόβλεψη για φόρους δυσμενέστερα κατά 6,7 εκατ. ευρώ τελικά αποτελέσματα (ζημιές 6,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,2 εκατ. ευρώ το 2012). Η αυξημένη φορολογική επιβάρυνση οδήγησε σε πολλαπλασιασμό των τελικών ζημιών.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (οκτώ ή 53,3% του συνόλου). Αντιθέτως, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν λιγότερες από τις μισές (τέσσερις ή 26,7%), παρά τη μείωση των αποσβέσεων. Επίσης, κέρδη μετά τους φόρους, οριακά έστω, παρουσιάζουν μόνο οι τέσσερις από τις δεκαπέντε επιχειρήσεις (26,7%), καθώς οι υπόλοιπες (έντεκα ή 73,3%) ήταν ζημιογόνες.

Οι συνολικές πωλήσεις των 15 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Φλώρινας, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 87,7 εκατ. ευρώ. Αύξηση των πωλήσεων παρουσιάζουν οι 11 από τις 15 εταιρείες (73,3%).

Οι 15 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 159 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% (+8% τα πάγια και -2% τα κυκλοφορούντα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 15 επιχειρήσεων:

  • Τρεις επιχειρήσεις (20,0% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

  • Έξι επιχειρήσεις (40,0%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές περίπου 0,4 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες περίπου 0,6 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (33,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 7,0 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 3,8 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (6,7%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012 με μικρές ζημιές (0,01 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,3 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,3 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό, τραπεζικό και μη τραπεζικό χρέος τους (97,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκε κατά 18,3% (+15,1 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαιά τους (61,1 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 14% (-10,1 εκατ. ευρώ) και αποτελούν το 38,5% των συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων (46,3% το 2012). Καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 29%, ο συνολικός δείκτης γενικής ρευστότητας επιδεινώθηκε, υποχωρώντας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε ορισμένες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να οδηγηθούν εκτός αγοράς, όπως συνέβη στον νομό με άλλες εταιρείες του τομέα τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 15 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε και διαμορφώθηκε σε 3,8% το 2013, έναντι 4,7% το 2012.

Οι εν λόγω 15 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Φλώρινας. Το 60% (εννέα εταιρείες) ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση τροφίμων - αγροτικών προϊόντων και ποτών. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 15 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Φλώρινα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η οποία διαθέτει στον νομό ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά συντάσσει ενοποιημένο ισολογισμό για όλες τις δραστηριότητές της και δεν εντάσσεται στη μεταποιητική βιομηχανία.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 30.12.2014.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΜΑΛΘΕΙΑ - ΑΙΓΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε. 1.597 -3 130 16 -35
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ A.E. ΤΡΟΦΙΜΑ 31.093 -1 2.077 179 -2.181
ΓΙΑΛΑΜΑΣ Α. ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.943 -34 3.290 145 73
ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ - ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΒΟΥΡΤΣΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 1.145 -13 288 90 -10
ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1.881 -14 543 132 -243
ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 17.718 24 2.660 1.185 -5
ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. 22.953 12 25.304 1.399 -4.423
Μ.Ε.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 11.666 -18 11.837 317 157
ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 10.563 0 5.482 115 -3
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.045 7 828 -46 -66
ΠΑΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.365 1 5.450 511 -368
ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΑ 4.737 17 888 96 -99
TOTTIS FOODS Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.700 37 64 -43 -43
TOTTIS FOODS INTERNATIONAL A.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10.185 20 15.225 923 326
TOTTIS PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.257 -2 13.600 1.078 21
www.inr.gr,  30 Δεκεμβρίου 2014


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS