inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μειωμένη κατά 4,7% η παραγωγή μπίρας το 2014


Μείωση, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, παρουσίασε κατά το 2014 η εγχώρια παραγωγή μπίρας. Παρά την αυξημένη τουριστική κίνηση και την ένταση των προσπαθειών διεύρυνσης των εξαγωγών, ο όγκος παραγωγής μπίρας από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του τομέα εκτιμάται ότι κατέγραψε μείωση άνω του 4%, σε σύγκριση με το 2013, λόγω της εξασθένησης της εσωτερικής ζήτησης.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2014, στο διάστημα αυτό η παραγωγή μπίρας μειώθηκε κατά 4,7%.

Συγκεκριμένα, ανά μήνα έως και τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η συνολική παραγωγή μπίρας από τις μεγάλες και μικρές ελληνικές ζυθοποιίες αυξήθηκε κατά 14,2% τον Μάρτιο (σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2013), 2,3% τον Ιούλιο, 3,65% τον Αύγουστο και 0,6% τον Σεπτέμβριο, αλλά μειώθηκε κατά 45,5% τον Ιανουάριο, 3,9% τον Φεβρουάριο, 6,5% τον Απρίλιο, 25,4% τον Μάιο και 16,2% τον Ιούνιο, προφανώς λόγω σημαντικής πτώσης των πωλήσεων στην «κρύα αγορά» (ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.) και, ενδεχομένως, αυξημένης εισαγωγικής διείσδυσης στην ξενοδοχειακή αγορά και σε σημαντικές τουριστικές περιοχές.

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις εξηγούν, εν μέρει, την κινητικότητα που υπάρχει στον τομέα με την αναδιάρθρωση λειτουργιών που εξελίσσεται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, την προωθούμενη συνένωση της ζυθοποιίας Μύθος με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας ΕΖΑ Πρότυπος Ζυθοποιία Αταλάντης και την ενίσχυση δραστηριοτήτων των μικρού μεγέθους περιφερειακών ζυθοποιείων, καθώς μεταβάλλονται τα μερίδια αγοράς.

Ο τομέας, όπως εκφράζεται από εννέα βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, μειωμένα κατά 50% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (41,1 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,3% των συνολικών εσόδων τους (16,2% το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων κατά 2% και συμπίεσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (42,1% το 2013, από 42,4% το 2012). Συγχρόνως, ο τομέας μείωσε οριακά (κατά 0,8%) τις δανειακές και άλλες υποχρεώσεις του.

Τα συνολικά έσοδα των εννέα βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 497,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 11,2 εκατ. ευρώ (-2%).

Οι εννέα αυτές εταιρείες, που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της εγχώριας παραγωγής μπίρας, στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 466 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 209,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-6,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 41,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41,4 εκατ. ευρώ (κέρδη 82,5 εκατ. ευρώ το 2012).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,9 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 84% σε ποσοστό και κατά 31,8 εκατ. ευρώ περίπου και είναι ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,4% το 2012 (κέρδη 37,7 εκατ. ευρώ το 2012), καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα επιβάρυνε τα αποτελέσματά της με απομειώσεις ενεργητικού, λόγω παύσης της λειτουργίας ενός εργοστασίου της και μετατροπής του σε μικροζυθο-βυνοποιείο.

  • Κέρδη προ φόρων 1,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 95% σε ποσοστό και κατά 30,4 εκατ. ευρώ περίπου σε αξία (κέρδη 32,1 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 6,3% το 2012.

  • Ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 32 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 26,1 εκατ. ευρώ περίπου το 2012) και είναι ίσα προς το -1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,1% το 2012.

Η αντιστροφή των συνολικών αποτελεσμάτων από θετικά σε αρνητικά οφείλεται, αποκλειστικά, στην προαναφερθείσα επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης εταιρείας του τομέα με απομειώσεις ενεργητικού.

Γενικότερα, σύμφωνα με τη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr, βελτιωμένα EBITDA (κέρδη/ζημιές) εμφάνισαν οι περισσότερες εταρείες (πέντε ή 55,6% του συνόλου). Επίσης, βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων (κερδών/ζημιών) κατέγραψαν οι οκτώ από τις εννέα (88,9%).

Τα ίδια κεφάλαια των εννέα επιχειρήσεων (243 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) μειώθηκαν οριακά (-0,3 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε οριακά το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (465,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 0,5% (-2,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 52,2%, από 52% το 2012. Πτώση κατά 3% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (248,2 εκατ. ευρώ).

Επίσης, ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας των επιχειρήσεων κινήθηκε ανοδικά.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά των ποτών ή και διαθέτουν σε μεγάλη κλίμακα εισαγόμενες μπίρες, μαζί με τις εγχωρίως παραγόμενες.

Αύξηση των πωλήσεων παρουσίασαν οι έξι από τις εννέα εταιρείες (66,7% του συνόλου).

Επίσης, κερδοφόρες μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν οι επτά από τις εννέα (77,8%).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των εννέα επιχειρήσεων:

  • Τρεις επιχειρήσεις (33,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένα κατά 2,7 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (11,1%) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012 με κέρδη 24,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 35,1 εκατ. ευρώ.

  • Μία επιχείρηση (11,1%) η οποία ήταν ζημιογόνος το 2012, παρέμεινε και κατά το 2013 ζημιογόνος, πραγματοποιώντας ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 0,1 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (44,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 0,4 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των εννέα επιχειρήσεων παραγωγής μπίρας στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), το 2013 μειώθηκε σε 8,8%, από 17,6% το 2012.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΠΙΡΑΣ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 5.1.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 264.836 -9 314.512 16.876 -10.911
ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 27.934 8 14.009 961 -233
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 19.011 20 16.596 3.361 1.358
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 360 21 340 100 61
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 898 26 725 183 88
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 79.156 10 92.177 12.188 3.345
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 55.492 27 52.479 5.159 379
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Α.Ε. ΜΠΙΡΕΣ - ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 17.630 -3 6.228 2.236 25
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 630 -12 171 13 15
www.inr.gr, 5 Ιανουαρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS