inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη 4.805 βιομηχανιών έτους 2014Συρρίκνωση των ζημιών της ελληνικής βιομηχανίας στο 45% περίπου εκείνων του 2013, κυρίως λόγω βελτίωσης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους και περιορισμού των δαπανών αναδιοργάνωσης, σημειώθηκε το 2014. Η περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 1,3%, ώθησαν ανοδικά τα λειτουργικά αποτελέσματα του τομέα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των βιομηχανικών επιχειρήσεων το 2014 ανήλθαν στο 5,2% των πωλήσεων έναντι 4,2% το 2013 (έφτασαν το 8% στην εκτός του πετρελαϊκού τομέα βιομηχανία).

Επίσης, για πρώτη φορά μετά το 2011, το άθροισμα των αποσβέσεων και των καθαρών κερδών/ζημιών της ελληνικής βιομηχανίας κινήθηκε και πάλι προς το 1 δισ. ευρώ (περίπου 945 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι περίπου 305 εκατ. ευρώ το 2013, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία).

Το ποσοστό των κερδοφόρων αυξήθηκε και η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατέγραψε βελτιωμένα μεικτά κέρδη και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και αυξημένες πωλήσεις, προφανώς λόγω και της συνεχιζόμενης αποχώρησης άλλων ομοειδών εταιρειών από την αγορά, που οδηγεί σε συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους, που αποτελεί την ασφαλέστερη ένδειξη επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο.

Οι επιδόσεις της ελληνικής βιομηχανίας το 2014, αν και δεν συνοδεύτηκαν από χρηματοοικονομική βελτίωση, θα μπορούσαν να θεωρηθούν, υπό προϋποθέσεις, προάγγελος ευρύτερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, εφόσον το επέτρεπαν οι γενικότερες συνθήκες και δεν μεσολαβούσε η επιβολή των capital controls. Υπενθυμίζεται ότι ο βιομηχανικός τομέας ήταν, από το 2008, ο πρώτος που εισήλθε στη δίνη της σαρωτικής ύφεσης που ακολούθησε.

Η αύξηση του όγκου της μεταποιητικής παραγωγής το πρώτο πεντάμηνο του 2015 κατά 3,7% και συνολικά το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 κατά 0,9%, σε συνδυασμό με την αύξηση των θέσεων εργασίας στον τομέα επί τρία συνεχόμενα τρίμηνα το 2015, για πρώτη φορά από το 2007, πιστοποιούν ότι η ελληνική βιομηχανία έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να ξεπεράσει την κρίση και να επιδράσει θετικά στην εξέλιξη των συνολικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Σε αντίθεση με τις θεωρίες που αποδίδουν τη δραματική εξασθένηση της βιομηχανικής επιχειρηματικής δραστηριότητας την περίοδο 2010-2013 στην πολιτική και τα μέτρα της συγκεκριμένης περιόδου, τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τομέα το 2014 και τα στοιχεία για τις επιδόσεις του τους πρώτους μήνες του 2015 πιστοποιούν ότι η ακολουθούμενη πολιτική είναι δυνατόν να οδηγήσει, εφόσον συνεχιστεί με τα κατάλληλα μέτρα, στην πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς του και την ισχυροποίησή του τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά, με βαρύ φυσικά κοινωνικό κόστος. Ο τομέας θα αποτελείται στο μέλλον από ακόμη μικρότερο αριθμό επιχειρήσεων, ικανότερων όμως να αναπτυχθούν.

Η απαξίωση και η καταστροφή μέρους του παραγωγικού δυναμικού, στοιχείο αυτής της πολιτικής, φαίνεται ότι συνεχίζεται, με τον ασθενέστερο όμως ρυθμό των τελευταίων ετών, αν και οι εξελίξεις του περασμένου Ιουλίου ενδέχεται να οδηγήσουν σε ένταση του φαινομένου στο εγγύς μέλλον.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν, κατά βάση, από τα οικονομικά αποτελέσματα 4.805 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού ή και πολύ μικρού μεγέθους, με συνολικό ενεργητικό 59,3 δισ. ευρώ, που κατέγραψαν το 2014 πωλήσεις της τάξεως των 50,1 δισ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις αυτές, των οποίων οι εταιρικοί ισολογισμοί χρήσης 2014 έχουν καταχωρηθεί στη βάση οικονομικών δεδομένων του www.inr.gr έως τις 21 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 95% των πωλήσεων και του ενεργητικού όλων των ελληνικών μεταποιητικών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ το έτος 2013.

Παρόλο που το ύψος των ζημιών του τομέα, όταν προσμετρηθούν τα αποτελέσματα και των λοιπών εταιρειών του, θα είναι πιθανότατα μεγαλύτερο, προκύπτει με βεβαιότητα το συμπέρασμα ότι η ελληνική βιομηχανία περιόρισε δραστικά τις ζημιές της το 2014.

Η συρρίκνωση των ζημιών της ελληνικής βιομηχανίας το περασμένο έτος αντανακλά τις πρωτοβουλίες της οδυνηρής για τους εργαζόμενους και την απασχόληση αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων και της προσαρμογής τους στα νέα οικονομικά δεδομένα. Ωστόσο, δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του τομέα, γεγονός που καθιστά εύθραυστη την περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών του. Η ενίσχυση και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού και άλλων οφειλών μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις όχι μόνο για τη σταθεροποίηση της ανάκαμψης του τομέα, αλλά και για τη διάσωση σημαντικού μέρους του παραγωγικού δυναμικού που εξακολουθεί να κινδυνεύει με αφανισμό και συνεχίζει τη λειτουργία του χάρη στην ανοχή των πιστωτών του.

Το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων, αν και μειώθηκε, παραμένει υψηλό, γεγονός που προιωνίζεται την αποχώρηση από την αγορά ακόμη περισσότερων παραγωγικών μονάδων. Η αδυναμία εξάλλου μεγάλων εταιρειών του τομέα να επανέλθουν σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, παρά τα μέτρα που έχουν λάβει τα προηγούμενα χρόνια αξιοποιώντας το ευνοϊκότερο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους, υποδηλώνει την καθοριστική επίδραση της χαμηλής εγχώριας ζήτησης στις δυνατότητες επιβίωσης εκατοντάδων βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Στις συνθήκες αυτές, η εξαγωγική επέκταση σειράς επιχειρήσεων επιτυγχάνεται συχνά με δυσβάστακτο κόστος και δεν διασφαλίζει την επιβίωσή τους, καθώς μάλιστα εντείνεται η συγκεντροποίηση της εσωτερικής αγοράς με ισχυροποίηση κατά κανόνα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και εξασθένηση των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους.

Συρρίκνωση των ζημιών

Οι ζημιές (ζημιές μείον κέρδη) των 4.805 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι μειωμένες κατά 54% σε ποσοστό και κατά 0,72 δισ. ευρώ σε απόλυτα μεγέθη, σε σύγκριση με τις ζημιές των ίδιων αυτών επιχειρήσεων το έτος 2013 (0,62 δισ. ευρώ το 2014 έναντι περίπου 1,34 δισ. ευρώ το 2013).

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του τομέα σε απόλυτο μέγεθος είναι ακόμη μεγαλύτερη (0,84 δισ. ευρώ), αν εξαιρεθούν οι δυο μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας πετρελαίου, τα οικονομικά αποτελέσματα των οποίων επλήγησαν από την υποτίμηση των αποθεμάτων τους στο τέλος της χρήσης, εξαιτίας της απότομης πτώσης των τιμών. Εξαιρουμένων αυτών, προκύπτουν ζημιές της τάξεως των 215 εκατ. ευρώ, έναντι πολύ υψηλότερων ζημιών το 2013 (περίπου 1,05 δισ. ευρώ).

Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους, το 58,2% των 4.805 εξεταζόμενων επιχειρήσεων, δηλαδή 2.797, ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη 1,31 δισ. ευρώ (2,60 δισ. ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων). Σε σύγκριση με το 2013 το ποσοστό των κερδοφόρων αυξήθηκε κατά 4,2% περίπου (ήταν 54%).

Αντιθέτως, το υπόλοιπο 41,8% των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, δηλαδή 2.008, ήταν ζημιογόνες, με συνολικές ζημιές 1,93 δισ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους (κέρδη μόλις 7 εκατ. ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων). Σε σύγκριση με το 2013 το ποσοστό των ζημιογόνων μειώθηκε αναλόγως (ήταν 46%).

Συμπεριλαμβανομένων των δυο εταιρειών διύλισης αργού πετρελαίου, προκύπτουν οριακά αυξημένες πωλήσεις (+0,03%), επιδείνωση της σχέσης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια και της γενικής ρευστότητας των επιχειρήσεων, που παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αλλά και ενδυνάμωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Η επενδυτική δραστηριότητα των εταιρειών παρέμεινε υποτονική, με συνέπεια τη μείωση των παγίων στοιχείων του ενεργητικού τους (-1%). Αντιθέτως, το γενικό σύνολο του ενεργητικού τους σημείωσε αύξηση (+1%), κυρίως λόγω των νέων κεφαλαίων που απαίτησε η προσαρμογή του κλάδου της επεξεργασίας πετρελαίου στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Τα αποτελέσματα του τομέα το έτος 2014 επηρεάζονται καθοριστικά από τα μεγέθη των δυο μεγαλύτερων εταιρειών επεξεργασίας πετρελαίου, οι οποίες εμφάνισαν ζημιές (400,5 εκατ. ευρώ), ενώ είχαν βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένης της επίπτωσης των αποθεμάτων. Σημαντική είναι, ακόμη, η επίδραση των υψηλών κερδών ισάριθμων εταιρειών μη μεταλλικών ορυκτών και απορρυπαντικών (146,3 εκατ. ευρώ) που οφείλονται κυρίως σε έσοδα συμμετοχών, των βελτιωμένων αποτελεσμάτων σειράς εταιρειών που είχαν υψηλές ζημιές το 2013 λόγω απομειώσεων ενεργητικού, καθώς και ωφελειών που προέκυψαν στο πλαίσιο της υλοποίησης χρηματοοικονομικών αναδιαρθρώσεων και της εφαρμογής των κανόνων αναβαλλόμενης φορολογίας. Αρνητικά επέδρασαν οι υψηλές ζημιές (άνω των 80 εκατ.) ευρώ εταιρείας που υπολειτούργησε.

Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων μετά την πρόβλεψη για φόρους (κερδών/ζημιών) παρουσιάζουν περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (2.814, δηλαδή το 58,6% του συνόλου), καθώς οι υπόλοιπες (1.991 ή 41,4% του συνόλου) δεν μπόρεσαν να τα βελτιώσουν. Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων εμφανίζει βελτίωση μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων (2.788, δηλαδή το 58%).

Συγχρόνως, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (2.587 ή 53,8% των εταιρειών) παρουσιάζουν αύξηση πωλήσεων, προφανώς αξιοποιώντας και τα κενά που αφήνει στην αγορά η παύση της λειτουργίας άλλων ομοειδών εταιρειών. Αν και οι συνολικές πωλήσεις των 4.805 επιχειρήσεων εμφανίζονται οριακά αυξημένες, σε σταθερές αποπληθωρισμένες τιμές παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση.

Βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εμφανίζουν περισσότερες από τις μισές (56,6% του συνόλου), αλλά λιγότερες απ' όσες αύξησαν τα μεικτά κέρδη τους (58,25%). Επίσης, σε 58% του συνολικού αριθμού των εξεταζόμενων επιχειρήσεων ανέρχονται όσες βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους προ φόρων και τόκων (EBIT), εν μέρει λόγω μειωμένων αποσβέσεων.

Αντιθέτως, ικανοποιητικότερη χρηματοοικονομική διάρθρωση, με αύξηση της αναλογίας των ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια, παρουσιάζουν λιγότερες από τις μισές (46,3%).

Οι 4.805 επιχειρήσεις, ως σύνολο, με ενεργητικό 59,3 δισ. ευρώ και πωλήσεις 50,1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν συνολικές ζημιές προ φόρων περίπου 412 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 951 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+57% ή +540 εκατ. ευρώ) και τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 616 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1.339 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+54%), μειωμένες κατά 723 εκατ. περίπου ευρώ.

Τα τελικά αποτελέσματα ευνοήθηκαν, κυρίως, από τη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου (απέδωσε σχεδόν 440 εκατ. ευρώ), τον περιορισμό των απομειώσεων ενεργητικού (άνω των 170 εκατ. ευρώ), τη μείωση των αποσβέσεων κατά 80 εκατ. περίπου ευρώ και από φορολογικά οφέλη άνω των 180 εκατ. ευρώ, που προέκυψαν λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Οι πωλήσεις των 4.805 εταιρειών, ύψους 50,1 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν οριακά (+17,5 εκατ. ευρώ), τα μεικτά κέρδη τους (7,12 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 7% (+439 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 2,61 δισ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 24% (+505 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω απουσίας μεγάλων απομειώσεων ενεργητικού που είχαν επιβαρύνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα τη χρήση 2013. Τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 1,048 δισ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 126% (+586 εκατ. ευρώ).

Τα ίδια κεφάλαιά τους (20,7 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 5% (-981 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 34,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 36,9% την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους (38,6 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 4,1% (+1,53 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης των συνολικών οφειλών των δύο εταιρειών επεξεργασίας πετρελαίου (7,1 δισ. ευρώ) κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σε 4,4% (3,6% το 2013).

Εξαιρουμένων των δυο εταιρειών επεξεργασίας πετρελαίου (πωλήσεις 16,2 δισ. ευρώ, μεικτές ζημιές 118,9 εκατ. ευρώ, ζημιές προ φόρων 538,8 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά τους φόρους 400,5 εκατ. ευρώ), προκύπτουν:

 • Αύξηση των πωλήσεων (33,9 δισ. ευρώ) κατά 1,9% (+620 εκατ. ευρώ) και των μεικτών κερδών (7,2 δισ. ευρώ) κατά 11% (+696 εκατ. ευρώ).

 • Βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 35% (ανήλθαν σε 2,71 δισ. ευρώ) και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 134% (+778 εκατ. ευρώ), καθώς ανήλθαν σε 1,36 δισ. ευρώ, από 581 εκατ. ευρώ.

 • Βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά 742 εκατ. ευρώ (κέρδη 127 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 615 εκατ. ευρώ) και των τελικών αποτελεσμάτων μετά τους φόρους κατά 836 εκατ. ευρώ (ζημιές 215 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1.051 εκατ. περίπου ευρώ).

  Επίσης, προκύπτουν σημαντική βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα (21,4% από 19,7%), αύξηση των δανειακών και των άλλων υποχρεώσεων (31,2 δισ. ευρώ) κατά 1% (+317 εκατ. ευρώ), επιδείνωση της αναλογίας των ιδίων προς τα συνολικά κεφάλαια (37,9% από 38,7%) και αισθητά βελτιωμένη απόδοση του μέσου ενεργητικού σε EBITDA (5,4%, από 3,9% το 2013).

  Κερδοφόρες: Κέρδη 1,31 δισ. ευρώ

  Οι 2.797 επιχειρήσεις, δηλαδή το 58,2% του συνόλου, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρες (681 από αυτές ήταν ζημιογόνες την προηγούμενη χρήση).

  Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό 28,1 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 22,1 δισ. ευρώ (+5% ή +1,08 δισ. ευρώ), κέρδη προ φόρων 1,65 δισ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 844 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+95%) και καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 1,31 περίπου δισ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 450 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (+192% ή +863 εκατ. ευρώ).

  Τα αποτελέσματά τους επηρεάζονται ουσιωδώς, όπως προαναφέρθηκε, από την υψηλή κερδοφορία δύο εταιρειών οι οποίες είχαν μεγάλα έσοδα από συμμετοχές (βελτίωσαν τα τελικά αποτελέσματά τους κατά 187,7 εκατ. ευρώ), αλλά και από την επάνοδο σειράς εταιρειών σε θετικά τελικά αποτελέσματα (κέρδη 268 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 402 εκατ. ευρώ).

  Τα μεικτά κέρδη τους (5,43 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 12% (+574 εκατ. ευρώ). Επίσης, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 2,60 δισ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 23% (+495 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 1,87 δισ. ευρώ, βελτιώθηκαν κατά 37% (+508 εκατ. ευρώ).

  Τα ίδια κεφάλαιά τους (13,6 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 7% (+862 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 48,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 45,9% την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους (14,5 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3% (-450 εκατ. ευρώ), εν μέρει λόγω χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης του ομίλου επιχείρησης που ηγείται στην αγορά δομικών υλικών.

  Το μεικτό περιθώριό τους βελτιώθηκε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (24,6% από 23,1%). Επίσης, το περιθώριο EBITDA παρουσίασε βελτίωση κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα (11,8% από 10%).

  Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,3% (7,6% την προηγούμενη χρήση).

  Ζημιογόνες: Ζημιές 1,93 δισ. ευρώ

  Ζημιογόνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, είναι οι υπόλοιπες 2.008 από τις 4.805 επιχειρήσεις, δηλαδή το 41,8% του συνόλου (480 από αυτές ήταν κερδοφόρες την προηγούμενη χρήση).

  Οι εταιρείες αυτές, με συνολικό ενεργητικό 31,2 δισ. ευρώ, κατέγραψαν πωλήσεις 28 δισ. ευρώ (-4% ή -1,06 δισ. ευρώ), ζημιές προ φόρων 2,06 δισ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,79 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (-15%) και τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, 1,93 δισ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,79 δισ. ευρώ το 2013 (-8%).

  Τα αποτελέσματά τους επηρεάζονται δραματικά από τα αρνητικά οικονομικά μεγέθη των δύο εταιρειών διύλισης πετρελαίου (μεικτά κέρδη -118,9 εκατ. ευρώ, EBITDA -98,5 εκατ. ευρώ, EBIT -310,4 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -538,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους -400,5 εκατ. ευρώ). Επίσης, καθοριστική ήταν η επάνοδος σειράς εταιρειών σε αρνητικά τελικά αποτελέσματα (ζημιές 321 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 212 εκατ. ευρώ) και η καταγραφή υψηλών ζημιών από εταιρεία που υπολειτούργησε.

  Τα μεικτά κέρδη τους (1,69 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 7%. Επίσης, τα αποτελέσματά τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν οριακά θετικά (+7 εκατ ευρώ) και αρνητικά (-819 εκατ. ευρώ), αντιστοίχως.

  Τα ίδια κεφάλαιά τους (7,1 δισ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 21% ή κατά 1,84 δισ. ευρώ και περιορίστηκαν σε 22,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, από 28,9% την προηγούμενη χρήση, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους (23,9 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 9% (+1,98 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω υψηλών νέων υποχρεώσεων του τομέα επεξεργασίας πετρελαίου.

  Το μεικτό περιθώριό τους συρρικνώθηκε (6% από 6,3%), ενώ το περιθώριο EBITDA ήταν οριακά θετικό έναντι οριακά αρνητικού το 2013.

  Η απόδοση του μέσου ενεργητικού τους στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι επίσης οριακά θετική έναντι οριακά αρνητικής την προηγούμενη χρήση.

  Κατανομή κερδοφόρων - ζημιογόνων

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους:

  • 2.116 επιχειρήσεις (44,0% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες, παρέμειναν κερδοφόρες πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη άνω 1,04 δισ. ευρώ έναντι 851 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 193 εκατ. ευρώ.

  • 480 επιχειρήσεις (10,0%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες με κέρδη 212 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν ζημιές 321 εκατ. ευρώ, με συνολικές απώλειες 533 εκατ. ευρώ, σημαντικό ποσοστό των οποίων αντιστοιχεί στις ζημιές της μίας εκ των δύο βιομηχανιών πετρελαίου.

  • 1.528 επιχειρήσεις (31,8%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες, παρέμειναν ζημιογόνες πραγματοποιώντας ζημιές 1,61 δισ. ευρώ έναντι 2 δισ. περίπου ευρώ, μειωμένες κατά 394 εκατ. ευρώ, με σημαντικό ποσοστό των ζημιών να αντιστοιχεί στις ζημιές της μεγαλύτερης βιομηχανίας πετρελαίου.

  • 681 επιχειρήσεις (14,2%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες με ζημιές 402 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κέρδη της τάξεως των 268 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 670 εκατ. ευρώ, με σημαντικό ποσοστό των κερδών να αντιστοιχεί στα κέρδη εταιρειών που είχαν υψηλά έσοδα συμμετοχών.

  Οι επιχειρήσεις που αύξησαν τις πωλήσεις τους είναι 2.587 (53,8%), καθώς οι υπόλοιπες 2.218 (46,2%) είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται.

  Βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιτεύχθηκε μόνο από το 46,3% των επιχειρήσεων (2.224 από τις 4.805). Μειωμένα ίδια κεφάλαια κατέγραψαν 2.359 επιχειρήσεις (49,1%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 2.446 (50,9%) που τα αύξησαν.

  Ο μέσος δείκτης γενικής ρευστότητας (1,16) παρουσίασε κάμψη κατά 0,7%, κινούμενος όμως ανοδικά στο 63% των επιχειρήσεων (πτωτικά στο 37%), καθώς το συνολικό βραχυπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε κατά 3% (το μακροπρόθεσμο κατά 6%). Συγχρόνως, η αναλογία του μακροπρόθεσμου χρέους στο συνολικό αυξήθηκε (στο 32,2%, από 31,8%), γεγονός που ευνοεί την κεφαλαιακή ευστάθεια του τομέα.

  Καθώς συνεχίζεται η πορεία ανάκαμψης των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους με αργούς ρυθμούς, βελτίωσαν τα μεικτά κέρδη 2.799 επιχειρήσεις (58,25% του συνόλου), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2.721 (56,6%) και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2.789 (58%).

  Συγχρόνως, βελτίωσαν τους συντελεστές του μεικτού κέρδους 2.761 εταιρείες (57,5%), των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2.591 (53,9%) και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) 2.680 (55,8%).

  Σημείωση:

  Λαμβάνονται υπόψη τα εταιρικά οικονομικά μεγέθη.

  Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και συναφών προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις που υπολειτούργησαν ή τέθηκαν προσωρινά σε παραγωγική αδράνεια το 2014. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και την κατασκευαστική δραστηριότητα.

  Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων.

  Στο σύνολο των 4.805 εταιρειών περιλαμβάνονται οι 492 από τις 500 μεγαλύτερες βιομηχανίες, βάσει πωλήσεων, το έτος 2013, καθώς εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών των υπολοίπων.

  www.inr.gr, 21 Δεκεμβρίου 2015 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS