inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 2,9 δισ. ευρώ και EBITDA 120 εκατ. ευρώ, το 2014, για τον όμιλο ViohalcoΕνοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 2,94 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2013, κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους, που μερικώς αντισταθμίστηκε από τις χαμηλότερες τιμές του χαλκού, καθώς και τις μειωμένες τιμές κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων, κατέγραψε το 2014 ο μεταλλουργικός όμιλος Viohalco, μεγαλύτερος βιομηχανικός όμιλος της χώρας.

Επίσης, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 120 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2013.

Τα κέρδη του προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ήταν 4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 109 εκατ. ευρώ το 2013, λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών, των βελτιώσεων στην κοστολογική βάση των εταιρειών του, της θετικής επίδρασης που είχε στα αποθέματα η χαμηλότερη πτώση στην τιμή του χαλκού σε σχέση με το 2013, καθώς και των θετικών μη επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων 2 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι ζημιών από μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα ύψους 91 εκατ. εκατ. το 2013.

Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν σε 90 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 192 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν σε 59 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 173 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 1.484 εκατ. ευρώ, από 1.274 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Το 2014, εξάλλου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της Viohalco SA στο Χρηματιστήριο Αθηνών (την 14η Φεβρουαρίου 2014), με το σύμβολο «VIO» («BIO» με ελληνικούς χαρακτήρες).

Σημαντικά γεγονότα στον επιχειρησιακό τομέα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Viohalco, σημαντικά γεγονότα για τον όμιλο, στον επιχειρησιακό τομέα του, κατά το 2014, είναι τα ακόλουθα:

 • Η έναρξη εντός του 2014 της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του ομίλου Ελβάλ, μετά την απορρόφηση της Ελβάλ Colour τον Μάιο 2014 και της Ετέμ τον Δεκέμβριο 2014.

 • Η βελτιστοποίηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελβάλ στα Οινόφυτα με τη λειτουργία της νέας γραμμής συνεχούς χύτευσης, την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της γραμμής βαφής, καθώς και με νέες προκαταβολές για την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

 • Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων χαλκού στη θυγατρική εταιρεία της Χαλκόρ, Sofia Med, με την εγκατάσταση γραμμής πυρομεταλλουργικού καθαρισμού scrap (fire – refining), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του scrap.

 • Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια.

 • Η έναρξη τον Σεπτέμβριο 2014 της παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης για το έργο διασύνδεσης των Κυκλάδων νήσων.

 • Η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και έναρξη επένδυσης ύψους 10 εκατ. ευρώ για την κατασκευή ενός νέου επαγωγικού φούρνου στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Σιδενόρ στη Θεσσαλονίκη.

 • Η υπογραφή από τα Σωληνουργεία Κορίνθου τριών νέων συμβολαίων για την προμήθεια συνολικά 163 χιλ. τόνων σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ.

 • Ο εμπλουτισμός του μείγματος ενοικιαστών στο εμπορικό κέντρο «River West» με την εισαγωγή ευρέως δημοφιλών εμπορικών σημάτων.

 • Η Κατασκευή νέου εμπορικού πάρκου στην Κόρινθο.

  Οικονομική ανασκόπηση ομίλου

  Η Viohalco, κατά το 2014, συνέχισε, όπως σημειώνει, να επιχειρεί εντός ενός δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, ενώ κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικό αριθμό προκλήσεων, οι οποίες απέρρεαν από τη μέτρια ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωζώνης, τις ανταγωνιστικές πιέσεις, τη μεταβλητότητα των τιμών του αλουμινίου, χαλκού και ψευδάργυρου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και τις καθυστερήσεις στα ενεργειακά έργα.

  Παρ’ όλες τις προκλήσεις αυτές, ο όμιλος καταγράφει σταδιακή βελτίωση στην οικονομική του απόδοση.

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Viohalco για τη χρήση 2014 ανήλθε στο επίπεδο των 2.943 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2% έναντι 2.885 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

  Η τάση αυτή διαμορφώθηκε κυρίως λόγω των αυξημένων όγκων πωλήσεων στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων και λόγω της αύξησης στη μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου σε 1.405 ευρώ ανά τόνο το 2014 από 1.395 ευρώ ανά τόνο το 2013. Αντιθέτως, η πτώση στην τιμή του χαλκού κατά 6,2% από 5.514 ευρώ το 2013 ανά τόνο σε 5.174 ευρώ ανά τόνο το 2014, καθώς και οι μειωμένες τιμές κατεργασίας στον κλάδο χαλκού και καλωδίων επηρέασαν αρνητικά τα έσοδα.

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν από ζημιές 109 εκατ. ευρώ το 2013 σε κέρδη 4 εκατ. ευρώ το 2014. Επιπρόσθετα της βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων των κλάδων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα και αλουμινίου, αυτή η ανάκαμψη οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των μη επαναλαμβανομένων αποτελεσμάτων από ζημιές 91 εκατ. ευρώ το 2013 σε κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2014. Τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία κατά τη χρήση 2014 περιελάμβαναν ζημιές απομείωσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων 2,4 εκατ. ευρώ, κόστη αδράνειας 0,6 εκατ. ευρώ, ζημιές απομείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 0,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή ζημιών απομείωσης επενδύσεων σε ακίνητα 5,3 εκατ. ευρώ.

  Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 12% και διαμορφώθηκε στο επίπεδο των 96 εκατ. ευρώ το 2014 από 86 εκατ. ευρώ το 2013. Αυτό οφείλεται κυρίως στον αυξημένο δανεισμό και σε έξοδα αναχρηματοδότησης.

  Οι ζημιές προ φόρων της Viohalco το 2014 ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, συγκρινόμενες με ζημιές προ φόρων ύψους 192 εκατ. ευρώ το 2013. Οι ζημιές προ φόρων αντιπροσωπεύουν το άθροισμα του λειτουργικού κέρδους 4 εκατ. ευρώ, του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους 96 εκατ. ευρώ και του μεριδίου των εσόδων από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 2 εκατ. ευρώ.

  Οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 87,5 εκατ. ευρώ τη χρήση 2014 σε σχέση με ζημιές μετά από φόρους 224 εκατ. ευρώ την παρελθούσα χρήση. Προκύπτει δε ως το άθροισμα των ζημιών προ φόρων και του φόρου εισοδήματος που ανήλθε σε +2,5 εκατ. ευρώ το 2014 από -32 εκατ. ευρώ το 2013. Αυτή η μεταβολή στο φόρο εισοδήματος οφείλεται στον επαναϋπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας του 2013, λόγω αλλαγής του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στην Ελλάδα από 20% σε 26%.

  Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 2,7% από 1.951 εκατ. ευρώ το 2013 σε 2.004 εκατ. ευρώ το 2014. Η αύξηση εξηγείται κατά κύριο λόγο από την αύξηση των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (66 εκατ. ευρώ), καθώς και από την αύξηση στις επενδύσεις σε ακίνητα (16 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των λοιπών μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (29 εκατ. ευρώ).

  Το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 92 εκατ. ευρώ ή 6,5% και διαμορφώθηκε στα 1.508 εκατ. ευρώ από 1.416 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται στα υψηλότερα αποθέματα (87 εκατ. ευρώ) και την αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (71 εκατ. ευρώ), που όμως αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

  Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12% από 2.027 εκατ. ευρώ το 2013 σε 2.270 εκατ. ευρώ το 2014, ως αποτέλεσμα των αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 136 εκατ. ευρώ και των προμηθευτών και άλλων υποχρεώσεων κατά 111 εκατ. ευρώ.

  Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο

  Η οικονομική απόδοση της Viohalco επηρεάζεται από την απόδοση των βασικών της θυγατρικών εταιριών, οι οποίες με τη σειρά τους, επηρεάζονται σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στους αντίστοιχους κλάδους τους.

  Η Viohalco λειτουργεί υπό το ακόλουθο οργανωτικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από τέσσερις βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους:

  • Αλουμίνιο: Η Ελβάλ και οι θυγατρικές της («Ελβάλ») δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αλουμινίου, παράγοντας μία ευρεία γκάμα προϊόντων ταινιών και φύλλων αλουμινίου για γενικές χρήσεις, foil αλουμινίου για οικιακή χρήση και ειδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου για τις βιομηχανίες της ναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών και των λιθογραφικών φύλλων.

  • Χαλκός και καλώδια: Η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της εταιρίες («Χαλκόρ») δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενός ευρέος φάσματος λύσεων χαλκού και κραμάτων χαλκού, που ποικίλουν από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, ταινίες χαλκού, φύλλα και πλάκες έως και λάμες και ράβδους χαλκού. Η Ελληνικά Καλώδια, θυγατρική εταιρεία της Χαλκόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενός ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου καλωδίων και αγωγών, συρμάτων περιελίξεων, βεργών χαλκού και αλουμινίου, καθώς επίσης και πλαστικών και ελαστικών μειγμάτων.

  • Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα: Μέσω της Σιδενόρ και των θυγατρικών της εταιριών («Σιδενόρ»), η Viohalco δραστηριοποιείται στην παραγωγή επιμηκών και πλατέων προϊόντων χάλυβα, καθώς και στην επεξεργασία τελικών προϊόντων χάλυβα. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, θυγατρική της Σιδενόρ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων για τη μεταφορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και νερού, καθώς επίσης και κοίλων δοκών (κοίλων διατομών), οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο.

  • Ανάπτυξη ακινήτων και άλλες υπηρεσίες: Η Viohalco δημιουργεί αξία μέσω της αξιοποίησης παλαιότερων βιομηχανικών ακινήτων της σε Ελλάδα και Βουλγαρία και επίσης κατέχει συμμετοχές σε μικρότερες εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών.


  Αλουμίνιο

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελβάλ ενισχύθηκε κατά 5,1% σε 1.060 εκατ. ευρώ έναντι 1.009 εκατ. ευρώ το 2013, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου πωλήσεων, ο οποίος κατέγραψε άνοδο κατά 6,2% κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 17 εκατ. ευρώ (0,137 ευρώ ανά μετοχή) από 0,4 εκατ. ευρώ (0,0029 ευρώ ανά μετοχή) το 2013.

  Η αύξηση του όγκου πωλήσεων της Ελβάλ, καθώς και η επιτευχθείσα μείωση του κόστους αντισταθμίστηκαν από τα υψηλότερα premiums που επικράτησαν στις αγορές αλουμινίου διεθνώς. Συγκεκριμένα παρά τη συμπίεση στις τιμές, ο κλάδος έλασης της Ελβάλ διατήρησε την κερδοφορία του, κυρίως λόγω του αυξημένου όγκου και της κοστολογικής βελτίωσης. Αντίθετα, ο κλάδος διέλασης παρέμεινε ζημιογόνος κατά τη διάρκεια της χρήσης. Επίσης, η αύξηση στην κερδοφορία μετά από φόρους, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο φόρος εισοδήματος του 2014 ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω επαναϋπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας το 2013, ως αποτέλεσμα αυξημένων φορολογικών συντελεστών.

  Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2014, ξεκίνησε η διαδικασία αναδιοργάνωσης του ομίλου Ελβάλ, με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών.

  Χαλκός και καλώδια

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Χαλκόρ (συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικά Καλώδια) το 2014 ανήλθε σε 1.080 εκατ. ευρώ έναντι 1.102 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 2%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 51 εκατ. ευρώ (0,5059 ευρώ ανά μετοχή) το 2014 από ζημιές 58 εκατ. ευρώ (0,5725 ευρώ ανά μετοχή) το 2013. Η μείωση στον κύκλο εργασιών οφείλεται στην πτώση της τιμής του χαλκού σε σχέση με το προηγούμενο έτος (μέση τιμή χαλκού το 2014, 5.170 ευρώ ανά τόνο έναντι 5.514 ευρώ ανά τόνο το 2013), αλλά και στις μειωμένες τιμές κατεργασίας σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο όγκος πωλήσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση για τα περισσότερα προϊόντα.

  Η μέτρια ανάπτυξη των οικονομιών της Ευρωζώνης, ενίσχυσε τις ανταγωνιστικές πιέσεις και επηρέασε αρνητικά τις τιμές κατεργασίας για τα προϊόντα της Χαλκόρ. Αντίθετα, η συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών σε HΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, οδήγησε σε αύξηση των πωλήσεων και καλύτερα περιθώρια. Συγκεκριμένα, η ζήτηση για προϊόντα εγκαταστάσεων ήταν ιδιαίτερα πιεσμένη, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα παρουσίασε ενδείξεις σταθεροποίησης, μετά από ένα πτωτικό 2013, με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των σχετικών προϊόντων του ομίλου. Επιπρόσθετα, η χαμηλότερη πτώση της τιμής του χαλκού κατά την περίοδο βελτίωσε το μικτό περιθώριο, καθώς επηρέασε την αποτίμηση του βασικού αποθέματος λειτουργίας των παραγωγικών εταιριών του ομίλου Χαλκόρ, σε μικρότερο βαθμό από ότι το 2013.

  Τέλος, με την ολοκλήρωση του έτους, στο πλαίσιο της ορθότερης απεικόνισης των πραγματικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, η Χαλκόρ άλλαξε την πολιτική της λογιστικής αποτίμησης των γηπέδων-οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων. Αυτή η αλλαγή συνεισέφερε θετικά το ποσό των 113,6 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση, αλλά είχε αρνητική επίδραση κατά το ποσό των 23,4 εκατ. ευρώ στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του ομίλου (14,8 εκατ. ευρώ μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας).

  Συνεπώς, οι ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, χωρίς την επίδραση της ανατίμησης των περιουσιακών στοιχείων, θα ανέρχονταν σε 36,4 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά η επίδραση αυτής της ανατίμησης των περιουσιακών στοιχείων δεν αντικατοπτρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Viohalco, καθώς επαναδιατυπώθηκε, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

  Ο κύκλος εργασιών της Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 359 εκατ. ευρώ από 345 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης 4%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 30 εκατ. ευρώ (1,0258 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 21,1 εκατ. ευρώ (0,7125 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2013. Παρά την αύξηση του όγκου πωλήσεων στα βασικά προϊόντα κατά 15%, ο κύκλος εργασιών δεν αυξήθηκε σημαντικά έναντι του 2013, λόγω της χαμηλότερης τιμής του χαλκού.

  Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια επίσης πραγματοποίησε επανεκτίμηση της αξίας των παγίων του, με αποτέλεσμα την αρνητική επίδραση της τάξης των 8,3 εκατ. ευρώ στην καθαρή κερδοφορία και θετική επίδραση 28,7 εκατ. ευρώ (μετά από φόρους) στην καθαρή θέση. Συνεπώς, οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου της Ελληνικά Καλώδια, χωρίς την επίπτωση της υποτίμησης των παγίων, θα ανέρχονταν σε 22 εκατ. ευρώ.

  Η κερδοφορία επηρεάστηκε περαιτέρω από ζημιά οφειλόμενη στην αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών, λόγω της μείωσης της τιμής του χαλκού. Επιπρόσθετα, τα οικονομικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από το κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Fulgor για την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, καθώς και από τα χαμηλότερα περιθώρια λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.

  Παρόλα αυτά ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια διαβλέπει ευοίωνες προοπτικές για τη χρήση 2015, κατόπιν της υπογραφής δύο σημαντικών συμβολαίων για την προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης.

  Χάλυβας και σωλήνες χάλυβα

  Οι ενοποιημένες πωλήσεις της Σιδενόρ (συμπεριλαμβανομένης της Σωληνουργεία Κορίνθου) κατά τη χρήση 2014 ανήλθαν σε 822 εκατ. ευρώ έναντι 808 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 50 εκατ. ευρώ (0,5165 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 74 εκατ. ευρώ (0,7663 ευρώ ανά μετοχή) τη χρήση 2013.

  Κατά τη διάρκεια του 2014, η Σιδενόρ πέτυχε σημαντική βελτίωση των μεγεθών της, έναντι του προηγούμενου έτους, σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την Ελληνική οικονομία και τον κατασκευαστικό κλάδο, όσο και για τον κλάδο χάλυβα διεθνώς. Η μικρή ανάκαμψη της αγοράς χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα, λόγω της επανεκκίνησης μεγάλων έργων υποδομής, η σημαντική βελτίωση κοστολογίων της θυγατρικής εταιρείας Stomana Industry, τα νέα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (όπως οι ειδικοί χάλυβες και τα φύλλα χάλυβα πλάτους 2,5 μέτρων), καθώς και η αυξανόμενη διείσδυση στην αγορά πλατέων προϊόντων στις ΗΠΑ συνέβαλλαν στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε κατά τη χρήση 2014 στο ύψος των 188 εκατ. ευρώ έναντι 165 εκατ. ευρώ τη χρήση 2013, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 13,8%. Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 5,6 εκατ. ευρώ (0,0447 ευρώ ανά μετοχή) από ζημιές 6,1 εκατ. ευρώ (0,0494 ευρώ ανά μετοχή) κατά τη χρήση 2013.

  Κατά το 2014 σημειώθηκαν σημαντική επιβράδυνση και καθυστερήσεις στα ενεργειακά έργα σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτό οδήγησε σε μειωμένη ζήτηση για σωλήνες, η οποία σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους, η αύξηση της ζήτησης για σωλήνες μεγάλης διαμέτρου, ειδικά στις ΗΠΑ, οδήγησε σε μερική ανάκαμψη της αγοράς. Εκμεταλλευόμενη την παραπάνω εξέλιξη, η Σωληνουργεία Κορίνθου υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις 163.000 τόνων συνολικά, για την προμήθεια και την εσωτερική και εξωτερική επένδυση σωλήνων χάλυβα για την κατασκευή αγωγών στις ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι οι δύο από τις τρεις συμβάσεις υπεγράφησαν με τον ίδιο πελάτη και αποτελούν τα μεγαλύτερα έργα που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Σωληνουργεία Κορίνθου στις ΗΠΑ.

  Ανάπτυξη ακινήτων και άλλες υπηρεσίες

  Ο όμιλος Viohalco ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη ακινήτων, κυρίως μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Νοβάλ. Τα σημαντικότερα ακίνητα που αξιοποιούνται ή έχουν αξιοποιηθεί από τη Viohalco, βρίσκονται σε Ελλάδα και Βουλγαρία και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια και αποθηκευτικούς χώρους. Επιπρόσθετα, η Viohalco κατέχει έναν αριθμό οικοπέδων και γραφείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Ασπρόπυργο, Σουσάκι Κορινθίας και Ηράκλειο Κρήτης.

  Κατά τη διάρκεια του 2014, έλαβαν χώρα ενέργειες που αναμένεται να επιδράσουν θετικά στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων. Πιο συγκεκριμένα: Η εισαγωγή νέων, αναγνωρίσιμων και ευρέως δημοφιλών εμπορικών σημάτων (Bershka, Mango, Pull & Bear κ.ά), που ενίσχυσαν το μείγμα ενοικιαστών του εμπορικού κέντρου River West. Οι στοχευμένες προσπάθειες για την ενοικίαση του συγκροτήματος γραφείων επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, όπου οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διάφορους υποψήφιους ενοικιαστές, οι περισσότεροι εκ των οποίων ενδιαφέρονται για ολόκληρο το κτίριο. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με δυνητικούς διαχειριστές για την ενοικίαση του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη. Οι εργασίες για την ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Σωληνουργεία Κορίνθου σε εμπορικό πάρκο, ξεκίνησαν εντός του πρώτου εξαμήνου 2014. Η πρόοδος των εργασιών είναι σύμφωνη με τα χρονοδιαγράμματα και η λειτουργία του αναμένεται το καλοκαίρι του 2015.

  Γενικώς, η πολιτική ανάπτυξης και διαχείρισης των επενδύσεων σε ακίνητα της Viohalco βρίσκεται υπό αναθεώρηση και μια πιο αποτελεσματική εταιρική δομή αναμένεται πριν το τέλος του 2015.

  Η Viohalco επίσης κατέχει συμμετοχές σε μικρότερες εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη και τα πλακίδια, η ανάκτηση μετάλλων, οι υπηρεσίες εφαρμογής ERP, οι ασφαλειομεσιτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και οι εφαρμογές μηχανολογίας (κλάδος άλλων υπηρεσιών).

  Μετά τις συγχωνεύσεις με την Cofidin SA στις 16η Νοεμβρίου 2013, ο όμιλος Viohalco διαθέτει επίσης ένα σημαντικό και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων και ομολόγων. Η αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου την 31η Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκε σε 43,8 εκατ. ευρώ.

  Προοπτικές

  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Viohalco, με την πλειοψηφία των οικονομιών της Ευρωζώνης να βρίσκονται στο στάδιο της σταθεροποίησης των οικονομικών τους συνθηκών, για το 2015 αναμένεται μια σταδιακή ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και αυξημένη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Το ασθενές ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της Viohalco, υποστηρίζοντας περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών.

  Επιπρόσθετα, η στρατηγική της που στοχεύει στην αύξηση της διείσδυσης σε αγορές που παρέχουν υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης, παραμένει αμετάβλητη. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διατηρεί την έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργικών της διαδικασιών και στην εφαρμογή συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία στοχεύουν στην ενδυνάμωση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων.

  Οι συνεχείς διαπραγματεύσεις το 2015, σχετικά με την επαναξιολόγηση των όρων του εγχώριου χρηματοδοτικού προγράμματος, συνέτειναν στην επικράτηση της αστάθειας στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εν πολλοίς εξαρτάται από τις ενέργειες και αποφάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη. Αυτή η αβεβαιότητα στο οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου και οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση πιθανότατα θα επηρεάσει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Viohalco στην Ελλάδα, καθώς και την οικονομική της επίδοση και θέση.

  Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή πελατειακή βάση των θυγατρικών εταιριών της Viohalco εκτός Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στο εξωτερικό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρευστότητας, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από την αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

  Επιπλέον, ο δανεισμός των εταιριών του ομίλου Viohalco ανέρχεται σε 1.583 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 60% είναι μακροπρόθεσμος και 40% βραχυπρόθεσμος δανεισμός, ο οποίος σε ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό και 10% από αλλοδαπές τράπεζες και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα βραχυπρόθεσμα διαθέσιμα όρια αντιπροσωπεύουν πρωτίστως ανακυκλούμενες πιστώσεις, οι οποίες ανανεώνονται ετησίως, με τις ημερομηνίες ανανέωσης να είναι διεσπαρμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντός των ανακυκλούμενων αυτών ορίων, και όταν αντλούνται βραχυπρόθεσμα δάνεια διαφόρων λήξεων, αυτά ανανεώνονται αυτόματα στη λήξη τους εφόσον αυτό απαιτείται. Παρόλα αυτά, η εταιρεία αξιολογεί συνεχώς τις δυνητικές συνέπειες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι έχουν παρθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα και δυνατά μέτρα και ενέργειες που ελαχιστοποιούν τυχόν επίδραση των παραπάνω στη λειτουργία και δραστηριότητες της Viohalco.

  Πιο συγκεκριμένα, οι προοπτικές για τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας έχουν ως εξής:

  Για τον κλάδο αλουμινίου, η πρόκληση κατά τη διάρκεια του 2015 θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών μέσω των αυξημένων εξαγωγών. Εστιάζοντας σε αυτό το στόχο, εκτελούνται συνεχώς εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα επιδιώκοντας την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την αύξηση της παραγωγής βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Για το 2015, οι προοπτικές του όγκου πωλήσεων είναι θετικές, καθώς αναμένεται να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Επιπλέον, πραγματοποιούνται συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης που στοχεύουν στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την απορρόφηση της Ετέμ γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση του κλάδου διέλασης.

  Για τον κλάδο χαλκού και καλωδίων, ο βασικός στρατηγικός στόχος της Χαλκόρ είναι η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και η ενδυνάμωση της δραστηριότητάς της σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Η βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού παραμένει ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας για το έτος, ενώ απτά οφέλη από τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις κατά τα τελευταία τρία έτη στον κλάδο καλωδίων αναμένονται σύντομα. Ο όμιλος Ελληνικά Καλώδια έχει αναλάβει σημαντικά έργα, αναφορικά με την προμήθεια υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης, έχει πιστοποιηθεί από διεθνείς φορείς ενέργειας και συμμετέχει επιτυχώς σε σημαντικούς διαγωνισμούς για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια. Η αισιοδοξία για τη δραστηριότητα αυτή βασίζεται σε υφιστάμενα συμβόλαια για την πώληση καλωδίων υψηλής/υπερυψηλής τάσης και υποβρυχίων καλωδίων, στην ενδυνάμωση του δικτύου πωλήσεων, σε πρωτοβουλίες μείωσης κόστους, καθώς επίσης και σε νέες προοπτικές για εξαγωγές σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένης της αναθέρμανσης της δραστηριότητας στον κλάδο της ενέργειας.

  Για τον κλάδο χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, ο εξαγωγικός προσανατολισ΅ός θα ευνοηθεί επίσης από την αξιοποίηση των παραγωγικών επενδύσεων του ομίλου των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του νέου επαγωγικού φούρνου στη θυγατρική Sovel, η επερχό΅ενη ολοκλήρωση του νέου επαγωγικού φούρνου στη Θεσσαλονίκη, η εγκατάσταση του σταθ΅ού επεξεργασίας χάλυβα εν κενώ (vacuum degasser) και της γρα΅΅ής επιφανειακής επεξεργασίας ΅πιγιέτας (billet conditioning) στη Stomana Industry στη Βουλγαρία, οι επενδύσεις στη Dojran Steel στην Π.Γ.?.Μ. για την παραγωγή ΅ορφοσιδήρων, σε συνδυασ΅ό ΅ε τον περαιτέρω ε΅πλουτισ΅ό του χαρτοφυλακίου προϊόντων και την επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου σε νέες αγορές του εξωτερικού, προβλέπεται να συνεισφέρουν ση΅αντικά στη βελτίωση της κοστολογικής βάσης και στα οικονο΅ικά του αποτελέσ΅ατα κατά τη διάρκεια της χρήσης. Για τους σωλήνες χάλυβα, η αισιοδοξία διατηρείται για τη χρήση 2015, κυρίως λόγω του ση΅αντικού ανεκτέλεστου υπολοίπου από έργα που εξασφαλίστηκαν στα τέλη του 2014. Παρόλα αυτά η πτώση στην τι΅ή του πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αγορά και ενδεχομένως να οδηγήσει σε φθίνουσα ζήτηση έργων αερίου και πετρελαίου. Σε κάθε περίπτωση, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνεχίζει απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού της προγρά΅΅ατος. Στα μέσα του 2015 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ΅ονάδα παραγωγής σωλήνων ΅ε τη ΅έθοδο LSAW, ενώ έχουν ξεκινήσει νέες επενδύσεις σχετικά ΅ε την παραγωγή σωλήνων 24 ΅έτρων και την αναβάθ΅ιση της ΅ονάδας εσωτερικής επικάλυψης σωλήνων. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Σωληνουργεία Κορίνθου παρα΅ένει η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπου διεκδικεί ΅ε αξιώσεις συ΅΅ετοχή στα ΅εγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδο΅ής, τα οποία σχεδιάζεται να υλοποιηθούν τα επό΅ενα χρόνια. Αγορές όπως αυτές της Βορείου Α΅ερικής, της Μεσογείου, του Κόλπου του Μεξικού, της Δυτικής/Ανατολικής Αφρικής, της Βόρειας Θάλασσας και της Μέσης Ανατολής υπολογίζεται να πρωταγωνιστήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

  Σχετικά με τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων και άλλων υπηρεσιών, το νέο εμπορικό πάρκο στην Κόρινθο θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2015. Κατά τη διάρκεια του 2015, αναμένεται η ολοκλήρωση συμφωνιών ενοικίασης του συγκροτήματος γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας και του ξενοδοχείου στην πλατεία Καραϊσκάκη, καθώς και η εφαρμογή μιας αποτελεσματικότερης εταιρικής δομής για την ανάπτυξη του κλάδου.

  Μπορείτε να δείτε στο site τον ισολογισμό του ομίλου Viohalco μέσω της θυγατρικής εταιρείας του Sovel.

  Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

  www.inr.gr, 31 Μαρτίου 2015 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS