inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Βιομηχανία στρωμάτων 2012-2013Σε επίπεδα που είναι τουλάχιστον 40% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2008 έχουν περιοριστεί πλέον ο όγκος παραγωγής και οι πωλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας στρωμάτων ύπνου και υλικών στρωματοποιίας, που παρουσίαζε έως τότε ισχυρή ανάπτυξη και αποτέλεσε πεδίο σημαντικών νέων επενδύσεων, μεταξύ άλλων για την υποκατάσταση εισαγωγών.

Η καθίζηση της κατασκευαστικής αγοράς νέων κατοικιών, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών και την ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης από χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους, έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις του τομέα σε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και σε συσσώρευση οφειλών, κυρίως βραχυπρόθεσμων, που υπερβαίνουν κατά 50% τον ετήσιο τζίρο τους.

«Η εγχώρια ζήτηση συνεχίζει και κατά το 2013 να μειώνεται, λόγω της μειωμένης αγοραστικής ικανότητας του μέσου ελληνικού νοικοκυριού», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της εταιρείας ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ Φίλιππος Αυλωνίτης.

Την ίδια εκτίμηση κάνουν και στελέχη άλλων ομοειδών επιχειρήσεων, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος και με αυξημένη εισαγωγική διείσδυση στρωμάτων ύπνου αμφιλεγόμενης ποιότητας, που ενώ παράγονται στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Τσεχία κυκλοφορούν συχνά στην αγορά ως αμερικανικής προέλευσης, σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές. Οι ισχυρότερες ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις φαίνεται να διευρύνουν πάντως τις εξαγωγές τους, αντισταθμίζοντας ένα μέρος των απωλειών τους από την εσωτερική αγορά. Η συνολική πτώση των πωλήσεων στρωμάτων στην εγχώρια αγορά την τετραετία 2009-2012 υπολογίζεται ότι πλησιάζει το 50%.

«Η πτώση της εγχώριας ζήτησης είναι κι εφέτος διψήφια, εκτιμώ ότι θα κυμανθεί τελικά μεταξύ 15-20%», αναφέρει ο Σπύρος Σπίνος, επικεφαλής της εταιρείας ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ο οποίος προεξοφλεί περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του τομέα, λόγω αδυναμίας τους να αυξήσουν θεαματικά την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Ο τομέας της παραγωγής στρωμάτων και συναφών προϊόντων επιπλοποιίας, όπως εκφράζεται από έντεκα επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 50% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (3,8 εκατ. ευρώ περίπου σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 6,3% των συνολικών εσόδων τους (9,8% το 2011), σε συνθήκες συρρίκνωσης των εσόδων κατά 23% και του μεικτού περιθωρίου κέρδους τους κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (33,8% το 2012, από 36,7% το 2011). Συγχρόνως, ο τομέας δεν μπόρεσε να μειώσει, παρά μόνο κατά 0,4%, τις πάσης φύσεως, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Τα συνολικά έσοδα των έντεκα βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 59,7 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 17,5 εκατ. ευρώ (-23%).

Οι έντεκα αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 29% (-8,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 3,8 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 3,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 7,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,7 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το -1,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +2,9% το 2011 (κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ το 2011).

  • Ζημιές προ φόρων σχεδόν 6,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 6,5 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη της τάξεως του 0,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -10,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,2% το 2011.

  • Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 6,6 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -11,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,2% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα ζημιογόνες ήταν, οριακά έστω, οι δέκα από τις έντεκα επιχειρήσεις του τομέα.

Τα ίδια κεφάλαια των έντεκα επιχειρήσεων (39,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν κατά 10% (-4,4 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (128,6 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 4% (-4,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα μειώθηκε στο 30,7%, από 32,9% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, εκ των οποίων το 75% βραχυπρόθεσμες) μειώθηκαν κατά 0,4%, αλλά αντιστοιχούν πλέον στο 149,1% των πωλήσεων, από 115,8% έναν χρόνο πριν. Πτώση κατά 1% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (56,6 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά της επιπλοποιίας και συγχρόνως παράγουν κρεβάτια, μαξιλάρια, επιστρώματα και συναφή είδη ή και αναπτύσσουν εισαγωγικές, εμπορικές δραστηριότητες στην ευρύτερη αγορά των επίπλων. Αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο δύο από τις έντεκα εταιρείες.

Οι εν λόγω έντεκα βιομηχανίες και βιοτεχνίες στρωματοποιίας, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή στρωμάτων, κατέγραψαν:

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - MEDIA STROM ΑBEΕ (σήμα «Media Strom», Αττική), η οποία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα και το 2012 ολοκλήρωσε την κατασκευή νέας, μεγάλης βιομηχανικής μονάδας, έσοδα 20,84 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (31,05 εκατ. ευρώ) κατά 32,9%, EBITDA 0,95 εκατ. ευρώ (4,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,62 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,89 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 53,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 37,10 εκατ. ευρώ (2012/2008: -43,9%).

Η ΕΛΙΤ ΣΤΡΩΜ ΑΒΕΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ (σήμα «Elite Strom», Αττική) έσοδα 6,04 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,61 εκατ. ευρώ) κατά 29,8%, EBITDA -0,10 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,30 εκατ. ευρώ (-0,93 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,44 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 9,93 εκατ. ευρώ (2012/2008: -39,2%).

Η ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Φ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΕ (σήμα «Imperial Strom», Κέρκυρα) έσοδα 1,46 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,95 εκατ. ευρώ) κατά 25,2%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,13 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 3,06 εκατ. ευρώ (2012/2008: -52,3%).

Η ΜΑΞΙ COCO - MAT ΑΒΕΕ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ (σήμα «Coco - Mat», Ξάνθη), η οποία διαθέτει σημαντικό μέρος της παραγωγής της σε άλλες χώρες, έσοδα 17,53 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (17,13 εκατ. ευρώ) κατά 2,3%, EBITDA 2,97 εκατ. ευρώ (1,82 εκατ. ευρώ το 011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 31,00 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 16,61 εκατ. ευρώ (2012/2008: +5,5%).

Η TEΡΖΟΣΤΡΩΜ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ (σήμα «Terzostrom», Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,95 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,24 εκατ. ευρώ) κατά 23,2%, EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 2,15 εκατ. ευρώ (2012/2008: -55,8%).

Η ΦΙΝΟΣΤΡΩΜ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ (σήμα «Finostrom», Αχαΐα) έσοδα 0,43 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,59 εκατ. ευρώ) κατά 26,5%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 0,98 εκατ. ευρώ (2012/2008: -56,1%).

Η CΑNDIA STROM ΑΦΟΙ Μ. ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗ ABΕE ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (σήματα «Candia Strom» κ.ά., Αττική) έσοδα 7,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,81 εκατ. ευρώ) κατά 32,2%, EBITDA -0,55 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,26 εκατ. ευρώ (-0,68 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -1,27 εκατ. ευρώ (-0,69 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 15,52 εκατ. ευρώ (2012/2008: -52,8%).

Η DIMSTEL STROM ΑΕΒΕ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ (σήμα «Dimstel Strom», Iωάννινα), η οποία ολοκλήρωσε το 2011 την κατασκευή της βιομηχανικής μονάδας της, έσοδα 1,30 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,27 εκατ. ευρώ) κατά 3,7 φορές, EBITDA 0,24 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης.

Η OLYMPIA STROM AEΒΕ (σήμα «Olympia Strom», Λακωνία) έσοδα 0,32 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,53 εκατ. ευρώ) κατά 39,9%, EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,31 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,31 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,09 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 0,98 εκατ. ευρώ (2012/2008: -67,3%).

Η THALPOS ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΑΒΕΕ (σήμα «Dunlopillo», Αττική) έσοδα 2,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,11 εκατ. ευρώ) κατά 29,5%, EBITDA -0,07 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,52 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων εσόδων) και καθαρά κέρδη -0,54 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 3,46 εκατ. ευρώ (2012/2008: -36,7%).

Η VATSINAS MATTRESS ΑΕΒΕ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ (σήμα «Super Strom», Ηράκλειο) έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,94 εκατ. ευρώ) κατά 32,5%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,55 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης. Τα έσοδά της το 2008 ήταν ύψους 1,97 εκατ. ευρώ (2012/2008: -33,5%).

Αντιθέτως, δεν έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για το έτος 2012 οι επιχειρήσεις του τομέα ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΑΦΟΙ IDEAL STROM ABEE ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(σήμα «Ideal Strom», Αττική), ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΑΕ (σήμα «Klinostrom», Αττική), ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ε. - ELATIRIOSTROM ΑBEΕ (σήμα «ElatirioStrom», Αττική) και LINEA STROM Α. Γ. ΒΕΚΙΑΡΗΣ EΠΕ (σήματα «Linea Strom» κ.ά., Αττική).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των έντεκα επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), συρρικνώθηκε σε 2,9%, από 5,7% το 2011.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 21 Οκτωβρίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS