inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

ΔΟΛ: Ζημιές 17 εκατ ευρώ, μειωμένες κατά 42%, το 2014Μείωση εσόδων, αλλά και ζημιών, για τρίτο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε το 2014 η εταιρεία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ), μεγαλύτερος ελληνικός εκδοτικός και εκτυπωτικός όμιλος.

Η επιχείρηση διατηρεί την ηγετική θέση της στον κλάδο, αν και επλήγη από την τάση περαιτέρω μείωσης της κυκλοφορίας των εντύπων, τον περιορισμό της διαφημιστικής δαπάνης για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και την εντεινόμενη μείωση της ρευστότητας.

Σε ενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τον ετήσιο ισολογισμό της που συντάχθηκε για πρώτη φορά με πλήρη εφαρμογή του αναθεωρημένου διεθνούς λογιστικού προτύπου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 11, η εταιρεία το 2014 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι 67,7 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 17,8 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 26,4% σε ποσοστό. Ο ισολογισμός της έχει συνταχθεί με βάση την αρχή των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων και για τις δύο χρήσεις και, όπως προαναφέρθηκε, με εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου, που αντικαθιστά την αναλογική ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, για σειρά συγγενικών εταιρειών του ομίλου. Οι πωλήσεις του έτους 2013, σύμφωνα με την ενοποίηση του ισολογισμού που είχε δημοσιευθεί το 2014, ανέρχονταν σε 90,3 εκατ. ευρώ.

Η πτωτική πορεία των εσόδων του ΔΟΛ ξεκίνησε το 2009, οπότε, με την ενοποίηση των επιχειρήσεων που τον συνέθεταν τότε, είχε καταγράψει έσοδα 255,8 εκατ. ευρώ έναντι 285 εκατ. ευρώ το 2008. Οι υψηλότερες ενοποιημένες πωλήσεις του, ύψους 307,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2005.

Η μείωση των εσόδων το 2014 συνοδεύτηκε από βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κατά 4,8 εκατοστιαίες μονάδες (40,3% από 35,5%). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των δαπανών διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης, οδήγησαν σε περιορισμό των ζημιών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 8,9 εκατ. ευρώ, από ζημιές 13,2 εκατ. ευρώ το 2013 (+4,3 εκατ. ευρώ) και σε ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 10 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 14,6 εκατ. ευρώ το 2013 (+4,6 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το 2014 σε ζημιές 17,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 29,3 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 37,2% (+10,5 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας το τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν ζημιές 17 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 29,15 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 41,6% (+12,1 εκατ. ευρώ).

Οι υψηλότερες ετήσιες ζημιές είχαν καταγραφεί το 2011, οπότε είχαν ανέλθει, με την ενοποίηση εκείνης της περιόδου, σε 49,2 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2014 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά (-95,3 εκατ. ευρώ), λόγω των ζημιών των τελευταίων ετών, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (44,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 151,2 εκατ. ευρώ) υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό του (25,4 εκατ. ευρώ) μόνο κατά 18,9 εκατ. ευρώ, μετά τη μετατροπή του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων οφειλών σε μακροπρόθεσμες. Την ίδια ημερομηνία οι συνολικές υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 229,2 εκατ. ευρώ (224,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013), εκ των οποίων το 81% περίπου ήταν μακροπρόθεσμο χρέος. Στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και των θυγατρικών της ενεχυριάστηκαν υπέρ της κοινοπραξίας δανειστριών τραπεζών άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της και εγγράφηκαν προσημειώσεις επί των ακινήτων της.

Στην έκθεση του νόμιμου ελεγκτή σημειώνεται ως θέμα έμφασης το ενδεχόμενο ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης και ως θέμα με επιφύλαξη η αδυναμία απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τον έλεγχο απομείωσης της αξίας άυλου περιουσιακού στοιχείου 47,1 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΟΛ το 2014 υλοποίησε πρόγραμμα αναδιάρθρωσής του, με σκοπό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του κλάδου ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω της καθιέρωσης των ψηφιακών εκδόσεων, την επέκταση της αυτοματοποίησης στις παραγωγικές διαδικασίες του, τη μείωση του κόστους έκδοσης και εκτύπωσης των εφημερίδων, την επανεξέταση των εκδοτικών δαπανών, την περικοπή των διαχειριστικών και διοικητικών δαπανών και τη συγχώνευση λειτουργικών τμημάτων και εταιρειών.

Η μητρική εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, που εκδίδει τις εφημερίδες «Το Βήμα» και «Τα Νέα», κατέγραψε μειωμένα κατά 21,1% έσοδα, ύψους 46,5 εκατ. ευρώ και μειωμένα κατά 22,8% μεικτά κέρδη, ύψους 18,5 εκατ ευρώ. Επίσης, κατέγραψε μειωμένες κατά 24,3% ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως του 1,7 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές της ήταν 7,1 εκατ. ευρώ προ φόρων (17,7 εκατ. ευρώ το 2013) και 6,4 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους (18,2 εκατ. ευρώ το 2013).

Στις 31.12.2014 η εταιρεία και οι θυγατρικές της απασχολούσαν σε σταθερή βάση 766 εργαζομένους έναντι 829 στις 31.12.2013 (-7,6%). Η μητρική στις 31.12.2014 απασχολούσε σε σταθερή βάση 426 εργαζομένους έναντι 438 στις 31.12.2013 (-2,7%).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 1 Ιουνίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS